Billedserier
Gymnastik holder åbent hus

Gymnastik holder åbent hus
Gymnastik holdt d. 19. sept. 2015 åbent hus i anledning af donationer fra Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank

Vedtægter for Hee lokalråd


§ 1

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem
offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige
samarbejde om løsning af lokale opgaver.
Stk. 2. Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i
området.
Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdets borgere en løbende
orientering gennem medierne eller gennem Sognenyt og hjemmeside om rådets arbejde.
Stk. 4. Hee Lokalråd skal ikke tage opgaver op, der naturligt løses af områdets foreninger og interesseorganisationer, men kan efter disses henvendelse træde støttende til.

§ 2

Stk. 1. Lokalrådet vælges på et borgermøde, der afholdes minimum hvert år inden den 20. marts.
Dette møde indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10
dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
Stk. 2. Borgere, der er fastboende i Hee sogn kan lade sig opstille på
borgermødet, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende
deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

§ 3

Stk. 1. Lokalrådet består af minimum 7 medlemmer herunder en udpeget af sogneforeningens bestyrelse,  plus 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådsmandatet er 2 årige med 3 på valg ulige år og 4 på valg lige år.
Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
Valg af lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Antal navne, der skal skrives på
stemmesedlen, skal være = antal pladser i lokalrådet, der er på valg (eksklusive suppleanter).
Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på
førstkommende møde og offentliggør posterne.

§ 4

Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde efter behov,  minimum 4 gange om året.
Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden.
Suppleanter kan medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.
Beslutningsprotokol skal publiceres på byens hjemmeside samt i Sognenyt.
Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt,
når mindst 5 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved
genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

§ 5

Stk. 1. Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, at give borgerne i området løbende
orientering om dets arbejde.

§ 6

Stk. 1. Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt evt. tilskud fra kommunen og regionen
m.fl.
Stk. 2. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved
borgermøderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned.
Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.
Stk. 3. Lokalrådet disponerer over Lokalrådets midler og varetager dettes tarv på bedste måde. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. Kræves dog samtykke af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af beboermøde. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af beboermøde.
Stk. 4. Beboerne i lokalområdet og lokalrådets medlemmer hæfter ikke for Lokalrådets gæld eller andre forpligtelser.

§ 7

Stk. 1. Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere,
senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på
begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer.

§ 8

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge til borgermødet i marts og vedtages med 3/4 flertal af de
fremmødte stemmeberettigede.

§ 9

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3 medlemmer.
Opløsningen skal ske på et borgermøde.
Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på 2 på hinanden følgende
borgermøder.
Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue.
Nyheder
Frivilligliste - Støt op om din by
Frivilligliste - Støt op om din by
Hee Sogneforening vil rigtig gerne, hvis du vil skrive dig på vores frivilligliste. Jo flere der er til opgaven, desto mindre er den
Vestrum Kalender
Fra september bringer VestRum hver måned en kalender i Lokalposten med de aktiviteter i de syv sogne.
Ingen kan det hele
- Sammen kan vi rigtigt meget
Sæt kryds i kalenderen den 12. januar 2016, hvor styregruppen bag Landsbyklynger indkalder til borgermøde kl. 19-21.30 i Tim Hallen
Gymnastik holder Åbent Hus
I forbindelse med Gymnastik opstart 2015/16 og i anledningen af nye redskaber doneret af Tuborgfondet og Ringkøbing Landbobank, så starter Gymnmastik i Hee med et arrangement lørdag d. 19. sept.
Ny Døgnstation i Hee
Ny Genbrugsstation i Hee
Den gamle genbrugsplads i lukker ned, og i stedet bliver det nu muligt at aflevere sit affald til genbrug ved den nye døgnstation på grusparkeringspladsen ved Hee Stationsbygning
Badminton tilmelding 2015/16
Tider til badmintonsæsonen 2015/16 kan reserveres på 6165 5397
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
Naturens Rige referat
Se afrapporteringen fra de 28 Naturens Rigsdage
Torsdagsklubben holder Sommerferie
Der startes op igen torsdag d. 3. september kl. 14 i Klubhuset
FCM Miniakademi
Send din søn eller datter på et af træningstilbuddene, der er fordelt rundt om i HELE regionen og giv ham/hende endnu mere træning i hverdagen
Klubben er gået på Sommerferie
Klubben hver tirsdag for børnene i Hee er gået tidligt på sommerferie pga. Sankt Hans.
Føste gang efter sommerferien er tirsdag d. 11. aug. kl. 19 i Klubhuset.
Strikkefestival
Strikkefestival i Hee 12. - 14. juni
Hee Sommerfest Revy 2015
Hee Sommerfest Revy 2015
Stor tak til hele revyholdet for igen at levere et fantastisk show til Hee Sommerfest 2015
Gør en forskel!
Lokalrådet ser det som et stort ønske, at en håndfuld personer vil være ”bystanders” til vores tilgængelige hjertestartere i Hee.
Hvorfor flytte til Hee?
Hee Lokalråd vil gerne markedsføre de 10 bedste grunde for at bosætte sig i Hee, derfor laver de en lille konkurrence op til Sommerfesten
05.05.15
Kontingent Hee SF
Så er det igen blevet tid til indbetaling af kontingenter 2015
03.05.15
Familiesport i Hee
Lige et par billeder fra Familiesport på Hee Stadion
Hee på Twitter
Følg @Hee_SF på Twitter
Oldboys fodbold
Oldboys sæson 2015 er lige rundt om hjørnet. Oldboys starter d. 15. apr. og Senior d. 20. apr.
9.4.15
Hee Revyen lever!!!
De øver på livet løs i fine nye lokaler hos Anette og Steen på Holstebrovej.
Regionsmestre indefodbold
Tim's u13 drenge c, hvor flertallet er fra Hee, har haft en forrygene sæson i indefodbold.
Fremtidens Bevægelseshus
Betyder Fremtidens Bevægelseshus i Hee noget for dig? Kom til borgermøde - torsdag den 26. marts kl. 19.00 Multisalen - Hee Skole - Agersbækvej 7, Hee
Fodbold opstart i Hee
Sæsonen 2014 - 15 starter op igen efter vinterpausen, lørdag d. 28/3 kl. 10 til 11.30
Nyt fra markedsføringsudvalget
Nu er det ved at være at være 2 år siden dette under-udvalg i Sogneforeningen opstod.
Ny bestyrelse
Der er nu afhold konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2015
Nyt fra torsdagsklubben
Der er stadigvæk gang i Torsdagsklubben og der er plads til flere. Vi mødes i Klubhuset hver torsdag 14.00.
Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling, nye i bestyrelsen, gymnastikopvisning, fodbold. Der er rigeligt at tage fat på..
19.1.15
Hee SF hue og halstørklæde
Det er nu muligt at købe Hee SF Hue og halstørklæde
14.1.15
Et unikt sted for fitness og wellness
Fremtidens Bevægelseshus er familieferie og aktiviteter for alle; handicap ingen hindring!
29.9.14
FC Midtjylland kommer på besøg
Torsdag d. 9. oktober får Hee SF besøg af 10 superligaspillere fra FCM, som vil stå for en træningsaften af 2 timers varighed.
29.9.14
Nederlag til Senior Oldboys
Hee-No Senior Oldboys tabte 3-1 i Skjern.
28.9.14
Indløb på MCH Arena
Endnu engang var der Hee spillere på grønsværen på FC Midtjyllands hjemmebane MCH Arena.
22.9.14
Målrig affære
Hee-No Senior Oldboys spillede 4-4 på hjemmebane mod Skjern
15.9.14
Endnu et nederlag til RIF
Hee-No Senior Oldboys tabte 2-0 på udebane til RIF 1
8.9.14
Endnu en flot sejr til Senier Oldboys
Senior Oldboys sendte her til aften Klitten hjem til Hvide Sande med et nederlag på 4-1.
1.9.14
Oprejsning til Senier Oldboys
Efter sidste rundes knap så gode resultat, blev det her til aften til en 4-0 sejr på udebane i Grønbjerg.
29.8.14
Hee.dk er nu flyttet
Hjemmesiden er nu flyttet til et nyt webhotel
29.8.14
Ny sæson i Hee Kvindeforum
Så har vi taget hul på en ny sæson i Hee Kvindeforum.
28.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag d. 30/8, derefter pålægges 50 kr. i gebyr på kontingentet!
25.8.14
Familiesvømning 2014/15
Familiesvømning fortsætter i sæson 2014/15 onsdage fra kl. 19.00-20.00 i Ringkøbing Svømmehal
25.8.14
Senier Oldboys fik klø
Senior Oldboys blev kørt over af RIF 2 med hele 1 - 7 på hjemmebanen i No
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee.
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp.
Nyheder
24.8.14
Hee Lokalhistoriske Arkiv
På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den...
22.8.14
Hee.dk holder flyttedag
Hjemmesiden flytter til et nyt webhotel....
12.8.14
Fodboldtilmelding senest 30. aug!
Der er sidste tilmelding til den kommende fodboldsæson lørdag...
11.8.14
Senier Oldboys spillede 2-2
Senior Oldboys hentede 2-2 i Velling, i en intens kamp, der især i...
Kalender
3.9.14
Oldboys fodbold på Hee Stadion
Hee-No oldboys vs. Lem

Læs mere om oldboys her
4.9.14
Torsdagsklubben starter op
Torsdagsklubben starter op igen torsdag d 4 sept. kl. 14.00 2014.

Vi...
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Portalen drives af Hee Sogneforening. Kontakt webmaster